Pravidla soutěže

 

Úplná pravidla soutěže o poukazy na piknikový koš a služby CITYgastro:

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je CITYgastro, Dansen a.s. (dále jen „pořadatel“), se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 280 73 037.
Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže
Soutěž je realizována prostřednictvím webové stránky www.citygastro.cz a probíhá v období od 15.8. 2014 do 12.9. 2014 (dále jen „doba trvání soutěže“). Slosování soutěže proběhne v pátek 22. 8. 2014, 29. 8. 2014, 5. 9. 2014 a 12. 9. 2014 v prostorách Riegrova 51, České Budějovice.

3. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě,  řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i  osoby jim blízké ve smyslu § 22  zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.
Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne,  zjistí –li pořadatel či bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.

4. Průběh a podmínky soutěže
Soutěž probíhá po dobu trvání soutěže prostřednictvím webových stránek pořadatele. Pořadatel do slosování, konaného vždy v pátek zařadí soutěžní příspěvky (dále jen „příspěvky“) soutěžících, které splňují podmínky a správně odpovídají na položenou soutěžní otázku pořadatelem.
K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky pro účast v soutěži (dále jen „podmínky účasti“):
1. Správně odpovědět na soutěžní otázku vyhlášenou pořadatelem vždy v pátek (15. 8. 2014, 22. 8. 2014, 29. 8. 2014 a 5. 9. 2014) na webových stránkách pořadatele, a to nejpozději do termínu uvedeného u soutěžní otázky,
2. poskytnout pořadateli prostřednictvím e-mailu své kontaktní údaje v rozsahu: jméno,  příjmení a e-mailová adresa.
Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou během celé soutěže.
Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně příspěvkem, jíž je sám autorem.
Pořadatel je pro účely kontroly průběhu soutěže oprávněn porovnat e-mailovou adresu, jméno a příjmení soutěžícího s e-mailovými adresami, jmény a příjmeními ostatních soutěžících za účelem zamezení opakované účasti v soutěži jedním soutěžícím v rozporu s pravidly soutěže.
Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že každý následující pátek po vyhlášení soutěžní otázky (tj. 22. 8. 2014, 29. 8. 2014, 5. 9. 2014 a 12. 9. 2014), proběhne slosování příspěvků, jejichž e-maily se soutěžními příspěvky obsahovaly správnou odpověď na soutěžní otázku, byly doručeny do termínu uvedeného u soutěžní otázky a osobou pořadatelem určenou bude každý následující pátek po vyhlášení soutěžní otázky vylosován jeden vítězný emailový příspěvek.
Správná odpověď bude spolu se jménem vylosovaného výherce zveřejněna vždy ještě téhož dne (tj. 22. 8. 2014, 29. 8. 2014, 5. 9. 2014 a 12. 9. 2014) a to tak, že pořadatel na svých internetových a facebookových stránkách uveřejní správnou odpověď a soutěžícího, jehož e-mailová adresa byla toho dne výše uvedeným postupem jako vítězná vylosována.

5. Výhry
Pořadatel poskytne prvním dvěma výhercům výhru v podobě 1 ks poukazu na piknikový koš CITYgastro v hodnotě  439 Kč s termínem platnosti do 30.9.2014, dalším dvěma výhercům poskytne pořadatel výhru v podobě 1 ks poukazu na služby CITYgastro v hodnotě 300 Kč s termínem platnosti do 31.12.2014.
Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže.  Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry
Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, jež byla osobou určenou pořadatelem soutěže postupem podle článku 4. těchto podmínek vylosována jako výherní, v den slosování soutěže do 24.00 hodin. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jím uvedené e-mailové adrese k zastižení a nepodaří-li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.citygastro.cz,  výhra bez náhrady propadá pořadateli.
Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výherce.
V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.citygastro.cz.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svého příspěvku s uvedením svého jména a příjmení, na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese www.citygastro.cz.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů  do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely  nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na  e- mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.citygastro.cz.
Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.